मुद्दती बचत

विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय वातावरणमा निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षक व्याजदर प्रदान गर्ने गरी निम्न बमोजिम निक्षेप योजनाहरु लागु गरिएको छ ।